Predikashi

 • #
  Title
  Artist
  Composer
  Time
  ID
 • 01.
  http://www.etresangelnan.nl/wp-content/uploads/2017/02/Ora-bo-stul-bira-kayente-Kenneth-Koffy-04-02-17.mp3
  Ora bo stul bira kayente Kenneth Koffy 04-02-17
  1:28:56
  s12
  audio/mpeg
  80
 • 02.
  http://www.etresangelnan.nl/wp-content/uploads/2017/01/Arlexis-Meriana-Hasi-lihe-paso-tempu-ta-kabando-Januari-2017.mp3
  Arlexis Meriana Hasi lihe, paso tempu ta kabando Januari 2017
  1:11:17
  s11
  audio/mpeg
  80
 • 03.
  http://www.etresangelnan.nl/wp-content/uploads/2016/12/Silbert-Cicilia-Mi-no-ke-nada-fake-nada-nep-17-Desember-2016.mp3
  Silbert Cicilia Mi no ke nada fake nada nep 17 Desember 2016
  51:08
  s10
  audio/mpeg
  80
 • 04.
  http://www.etresangelnan.nl/wp-content/uploads/2016/12/Silbert-Cicilia-Dikon-e-spiritunan-no-ta-sali-3-Desember-2016.mp3
  Silbert Cicilia Dikon e spiritunan no ta sali 3 Desember 2016
  1:22:02
  s9
  audio/mpeg
  80
 • 05.
  http://www.etresangelnan.nl/wp-content/uploads/2016/07/Ricardo-Maduro-E-importansia-di-orashon-02-07-16.mp3
  E importansia di orashon 02-07-16
  Ricardo Maduro
  38:20
  s8
  audio/mpeg
  80
 • 06.
  http://www.etresangelnan.nl/wp-content/uploads/2016/06/Sibert-Cicilia-04-06-2016.mp3
  Sibert Cicilia 04 06 2016
  80
  59:51
  s6
  audio/mpeg
 • 07.
  http://www.etresangelnan.nl/wp-content/uploads/2016/06/Silbert-Cicilia-21-05-2016.mp3
  Silbert Cicilia 21 05 2016
  80
  2:23:24
  s7
  audio/mpeg
 • 08.
  http://www.etresangelnan.nl/wp-content/uploads/2016/06/9.-Kenneth-Koffy-05-09-15.mp3
  Kenneth Koffy 05 09 15
  Kenneth Koffy
  80
  33:11
  s2
  audio/mpeg
 • 09.
  http://www.etresangelnan.nl/wp-content/uploads/2016/06/7.-Esaki-mester-wordu-bisa-Kenneth-Koffy-04-07-15.mp3
  Esaki Mester Wordu Bisa 04 07 15
  Kenneth Koffy
  80
  1:20:35
  s1
  audio/mpeg
 • 10.
  http://www.etresangelnan.nl/wp-content/uploads/2016/06/Papo-Meriana-02-08-14.mp3
  Papo Meriana 02 08 14
  80
  1:04:22
  s5
  audio/mpeg
 • 11.
  http://www.etresangelnan.nl/wp-content/uploads/2016/06/Norbert-Apolina-Feb-14.mp3
  Norbert Apolina Feb 14
  80
  57:28
  s4
  audio/mpeg
 • 12.
  http://www.etresangelnan.nl/wp-content/uploads/2016/06/Kenneth-Koffy-E-testigu-fieiel.mp3
  E Testigu Fieiel
  Kenneth Koffy
  80
  1:05:53
  s3
  audio/mpeg

Follow us on